Aktualności – Kraina Wycieczek członkiem ROTWL


W 2017 roku Kraina Wycieczek złożyła wniosek o przystąpienie do Regionalnej Organizacji Turystycznej Województwa Łódzkiego (ROTWL). Jest nam niezmiernie miło poinformować, iż wniosek został pozytywnie rozpatrzony przez Zarząd ROTWL i w IV kwartale Kraina Wycieczek została oficjalnie członkiem Organizacji. 
Dzięki temu uzyskała prawo do: 
● wybierania i bycia wybieranym do władz Organizacji, 
● uczestniczenia z głosem stanowiącym w Walnym Zgromadzeniu Członków, 
● korzystania z pomocy organizacyjnej i materiałów Organizacji,
● zgłaszania wniosków i postulatów dotyczących działalności Organizacji,
● uczestniczenia we wszystkich pracach Organizacji.
Dziękujemy za zaufanie 

Regionalna Organizacja Turystyczna Województwa Łódzkiego została powołana i działa w celu: 
● kreowania i upowszechniania wizerunku województwa łódzkiego jako regionu atrakcyjnego turystycznie zarówno w kraju jak i za granicą, 
● popularyzacji i rozwoju turystyki w województwie łódzkim, 
● integracji środowiska turystycznego województwa, 
● stworzenia spójnego systemu promocji turystycznej, 
● wzrostu liczby turystów przyjeżdżających do województwa, czego konsekwencją jest wzrost wpływów finansowych, 
● ułatwienia identyfikacji Województwa w kampaniach reklamowo-promocyjnych przez standaryzację wydawnictw, materiałów reklamowych i wystroju stoisk województwa na imprezach targowych, 
● współpracy z Polską Organizacją Turystyczną, 
● stymulowania tworzenia struktur lokalnych dla promocji i rozwoju produktów turystycznych, 
● poprawy dostępu do informacji turystycznej i usług turystycznych, 
● doskonalenia kadr turystycznych, prowadzenia badań rynkowych, analiz i monitorowania ruchu turystycznego.